Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w SP72 w Gdańsku: 

 
I. Odbiorcy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) czniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza jeśli problemy ucznia wynikają:
a) z niepełnosprawności,
b) z niedostosowania społecznego,
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
d) z zaburzeń zachowania lub emocji;
e) ze szczególnych uzdolnień,
f) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
h) z choroby przewlekłej,
i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
j) z niepowodzeń edukacyjnych,
k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

2) rodzicom,

3) nauczycielom.


II. Zasada dobrowolności

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

III. Zasada współpracy


1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:
1) z rodzicami uczniów,
2) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi,
3) z placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

IV. Uprawnieni do wnioskowania o udzielanie pomocy

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia,
2) rodziców ucznia
3) dyrektora szkoły,
4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
6) poradni,
7) asystenta edukacji romskiej,
8) pomocy nauczyciela,
10) pracownika socjalnego,
11) asystenta rodziny,
12) kuratora sądowego,
13) organizacji pozarządowej, instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

V. Obowiązki dyrektora

1. Dyrektor:
1) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami i specjalistami udzielającymi uczniowi pomocy.

VI. Obowiązki nauczyciela/specjalisty

1. Nauczyciel/specjalista:
1) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
2). określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
3). rozpoznaje przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole,
4). podejmuje działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów,
5). współpracuje z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
6). prowadzi obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów szczególnych uzdolnień, trudności w uczeniu się oraz wspomaganie uczniów w wyborze kierunków kształcenia i zawodu,
7). w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne obserwacja zostaje zakończona analizą i oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole,
8). w przypadku uczniów klas I-III obserwacja ma na celu rozpoznanie deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
9). wspomaga uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

VII.  Formy pomocy dla ucznia

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
7) porad i konsultacji,
8) warsztatów.

2. Wymienione wyżej formy pomocy organizowane są na zasadach określonych w przepisach prawa.

VIII. Formy pomocy dla rodziców i nauczycieli

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

IX.  Procedury udzielania pomocy

1. Pomoc organizowania jest uczniowi, który posiada:
1). orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2). orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
3). orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
4). opinię poradni psychologiczno-pedagogiczne,
5). oraz uczniowi, wobec którego stwierdzono potrzebę objęcia pomocą.
6). Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
7). W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel/specjalista niezwłocznie udziela uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy oraz informuje wychowawcę o potrzebie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8). Wychowawca informuje innych nauczycieli/specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem, jeśli uzna taką potrzebę.
9). Wychowawca we współpracy z nauczycielami specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno–pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli specjalistów.
10). W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formach, o których mowa w rozporządzeniu,
dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
11). Wychowawca, nauczyciele i specjaliści planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z jego rodzicami.
12). Po ustaleniu przez dyrektora wymiaru godzin, wychowawca informuje pisemnie rodziców o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin. Informacje przesyłane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub przekazywane osobiście.
13). Obowiązkiem rodziców jest potwierdzenie czy dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach.
14). Nauczyciele opracowują programy zajęć dla ucznia lub dla grupy uczniów.
15). Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
16). Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności IPET oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

X.  Dokumentowanie udzielania pomocy

1. Wychowawca:
1). prowadzi wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
2). gromadzi potwierdzone przez rodziców pisemne informacje o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz informacje od rodziców, czy dziecko będzie korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i niezwłocznie przekazuje je do gabinetu pedagoga.
3). Nauczyciele i specjaliści prowadzą dzienniki zajęć z uczniami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Co najmniej raz, na koniec roku szkolnego, oceniają efektywność udzielanej pomocy oraz formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania.
4). W przypadku gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w szkole nie następuje poprawa jego funkcjonowania, dyrektor szkoły za zgodą rodziców występuje do poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

XI.  Gromadzenie opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie


1. Opinie/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych przechowywane są w gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego.
2. Opinie/orzeczenia składane są przez rodziców w sekretariacie szkoły. Sekretarz po zarejestrowaniu opinii przekazuje ją pedagogowi szkolnemu, którego obowiązkiem jest zapoznanie klasowego zespołu nauczycieli z treścią opinii i zawartymi w niej zaleceniami.