Deklaracja dostępności ZSP3 w Gdańsku:

Zespół szkolno-przedszkolny nr 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: ARTUR JASTRZĄB: sekretariat@zsp3.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 583073121

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły mieści się przy ul. Kłosowej 3 i nie posiada wejścia dla niepełnosprawnych. Sekretariat szkoły mieści się na parterze budynku w pokoju nr 4. Do szkoły można dojechać: tramwajami nr 8 oraz 9 oraz autobusem nr 111. Tramwajem należy wysiąść na przystanku "Stogi" następnie pujść ul. Wilhelma Stryjewskiego do ul. Kłosowej i skręcić w  prawo. Budynek szkoły znajduję się po lewej stronie. Autobusem linii należy dojechać do przystanku "Kłosowa" znajdującego się na ul. Wilhelma Stryjewskiego, dojść do ul. Kłosowej i skręcić w prawo. Budynke szkoły znajduje się po lewej stronie.  

Budynek Przedszkola mieści się przy ul. Rozłogi 13 i posiada wejście dla niepełnosprawnych. Gabinet Dyrektora oraz Intendenta  mieszczą się na  parterze budynku. Do Przedszkola  można dojechać:   tramwajami nr 8 oraz 9 oraz autobusem nr 111. Tramwajem należy wysiąść na przystanku "Stogi Pansanil" przejść na drugą stronę ulicy Nowotnej, wejść w ulicę Rozłogi. Budynek przedszkola  znajduje się po prawej stronie ul. Rozłogi. Wejście znajduje się z drugiej strony budynku, należy obejść go dookoła  ul. Rozłogi. Autobusem linii 111 należy wysiąść na przystanku "Stogi". Przejść na drugą stronę ulicy i pujść w prawo chodnikiem to ul.  Nowotna. Po około 300m w lewo będzie ul. Rozłogi. Budynek przedszkola  znajduje się po prawej stronie ul. Rozłogi. Wejście znajduje się z drugiej strony budynku, należy obejść go dookoła  ul. Rozłogi. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia